Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Περισσότερες Πληροφορίες
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ή ΤΟΠΟΥΣ ΑΝΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Οι παρόντες όροι διέπουν την παρακολούθηση της παράστασης για την οποία έχει καταβληθεί αντίτιμο εισιτηρίου, εντός των θεατρικών και λοιπών εγκαταστάσεων του Θεάτρου Πορεία. Οι παρόντες όροι δεν αφορούν και δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίου για τυχόν παρακολούθηση παράστασης που βρίσκεται σε περιοδεία ή μέσω τυχόν διατιθέμενης υπηρεσίας live Streaming ή Video On Demand.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ καταβάλλουν οι κατωτέρω, με την επίδειξη της απαραίτητης ταυτότητας:

 

 

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

1. Προοίμιο

1.1Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «οι Γενικοί Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας θεάτρου με την επωνυμία «ΔΟΛΙΧΟΣ» (εφεξής «Θέατρο Πορεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Τρικόρφων 3-5 10433, Αθήνα, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ. 090325128 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-8210082). Ο διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσηςwww.pοreiatheatre.com (εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στον χρήστη (εφεξής «ο Χρήστης») σχετικά με τη λειτουργία του Θεάτρου Πορεία, τις παραστάσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί και τις εν γένει τις δράσεις του, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών που τυχόν εκάστοτε παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (όπως π.χ. πληρωμή ηλεκτρονικού εισιτηρίου, υπηρεσία live streaming, υπηρεσία video on demand κ.ά).

1.2 Από την επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο, προκύπτει ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ως εκ τούτου, η παραμονή του Χρήστη στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης.

1.3 Επιμέρους υπηρεσίες που μπορεί να παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, όπως για παράδειγμα τυχόν live streaming ή VoD (video on demand) υπηρεσίες παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων, είναι δυνατόν να διέπονται από ειδικότερους όρους, οι οποίοι διέπουν την χρήση της εκάστοτε επιμέρους υπηρεσίας που είναι δυνατόν να σας προσφέρεται από το Θέατρο Πορεία. Σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε, επιπλέον, τους ως άνω εκάστοτε ειδικούς όρους χρήσης. Οι ειδικοί όροι χρήσης ενεργούν σωρευτικά με τους παρόντες όρους, ενώ όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των παρόντων γενικών όρων χρήσης και των ειδικών όρων χρήσης μιας επιμέρους υπηρεσίας, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν.

1.4 Το Θέατρο Πορεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα Χρήστη, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ισχύει κάθε φορά και είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο poreiatheatre.com/terms/data-protection-policy . Η ως άνω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ως εκ τούτου, η παραμονή του Χρήστη στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται σε αυτόν, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, πέραν των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων του Θεάτρου Πορεία.

2. Τροποποιήσεις – Διακοπή Λειτουργίας

2.1 Το Θέατρο Πορεία δικαιούται να τροποποιεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης οποτεδήποτε σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

2.2 Το Θέατρο Πορεία δικαιούται να τροποποιεί το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

2.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.

3. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης

3.1 Το Θέατρο Πορεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, να επικαιροποιούνται και να παραμένουν προσβάσιμα στον Χρήστη. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που μπορεί να προκληθεί στον Χρήστη από τη χρήση σελίδων ή του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.

3.2 Το Θέατρο Πορεία, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες από το Θέατρο Πορεία ή και από οποιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, να αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο πλήρεις ή όπως διαβιβάζονται στο Θέατρο Πορεία από τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποτελούν διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους του Χρήστη, επιφέρουσας ή όχι οικονομικά αποτελέσματα.

3.3 Το Θέατρο Πορεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού του συστήματος. Το Θέατρο Πορεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας του Διαδικτυακού Τόπου και να διαθέτει αντιϊκά προγράμματα. Εντούτοις, το Θέατρο Πορεία δεν δύναται να εγγυηθεί τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη, η οποία προκαλείται από ιό.

4. Γενικές Υποχρεώσεις του Χρήστη

4.1 Ο Χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης τους εκάστοτε εφαρμοστέρους Ειδικούς Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες του Θεάτρου Πορεία, που αναρτώνται στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου και δεν θα χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο, για την διάπραξη οποιασδήποτε παράνομης πράξης. 

4.2 Ο Χρήστης υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και αντιϊικών προγραμμάτων, καθώς και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.) για την ευχερή και ασφαλή πρόσβαση και χρήση εκ μέρους του, του Διαδικτυακού Τόπου.

4.3 Ο Χρήστης ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί το Θέατρο Πορεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά του.

4.4 Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβανομένης, ρητώς και ειδικώς, της νομοθεσίας περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

5. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Το Θέατρο Πορεία, αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών του, είναι δυνατόν να αναρτά στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους (hyperlinks), οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών και δεν ελέγχεται από το Θέατρο Πορεία. Συνεπώς, δεν δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη του Θεάτρου Πορεία για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς το Θέατρο Πορεία δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Ομοίως δεν παρέχει εγγύηση στον Χρήστη ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

6.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου αυτού (εφεξής «το Περιεχόμενο») από τον Χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί κειμένων, φωτογραφιών, trailers, videos, άλλων οπτικών, ακουστικών ή οπτικοακουστικών έργων, στοιχείων, τίτλων, εικόνων, γραφικών, ονομάτων, σημάτων, logos, λογισμικού και εν γένει απάντων των στοιχείων που εμφανίζονται (ή προκειμένου περί λογισμικού, ενσωματώνονται) στον Διαδικτυακό Τόπο, μόνος και αποκλειστικός δικαιούχος επί των οποίων είναι το Θέατρο Πορεία (ή/και τυχόν τρίτοι δικαιούχοι ή δικαιοπάροχοι του Θεάτρου Πορεία).

6.2 Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναμετάδοση, δημοσίευση, δημόσια παρουσίαση, μετάφραση, μεταγλώττιση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, αναπαραγωγή, καταφόρτωση, αποθήκευση, εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, μίσθωση, πώληση, δανεισμός, παραχώρηση και διάθεση σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ως άνω απαγορεύσεων και περιορισμών, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, απαγορεύεται στον Χρήστη:

(α) η αναπαραγωγή του Περιεχομένου για σκοπούς που εξέρχονται των σκοπών της επίσκεψης/περιήγησης στον Διαδικτυακό Τόπο ή και σύνδεσης/χρήσης αυτού σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μίσθωση, πώληση, διάθεση και διανομή του Περιεχομένου και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δια του παρόντος χρήση ή/και εμπορική εκμετάλλευση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και οποιονδήποτε τρόπο.

(β) Η παρέμβαση στο λογισμικό του Διαδικτυακού Τόπου και η αλλοίωση ή παράνομη παρέμβαση σε τυχόν «κλειδιά αποκωδικοποίησης» ή άλλα στοιχεία λογισμικού και ασφάλειας του Διαδικτυακού Τόπου.

(γ) η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση του Περιεχομένου σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

(δ) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

(ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του Χρήστη σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο του Θεάτρου Πορεία ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτού, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

(στ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από το Θέατρο Πορεία και τα οποία έχουν τεθεί για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών του συστημάτων και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Θεάτρου Πορεία.

(ζ) Η χρήση, παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του Θεάτρου Πορεία ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

(η) Η αφαίρεση ή τροποποίηση όρων χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο.

6.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, του Θεάτρου Πορεία καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που πρόσβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

8. Αγορά Εισιτηρίου μέσω της ιστοσελίδας

8.1 Το παρόν άρθρο 8 των παρόντων γενικών όρων χρήσης, αφορά και αναφέρεται στην εκ μέρους του Χρήστη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ιστοσελίδας του Θεάτρου Πορεία. Το παρόν άρθρο δεν αναφέρεται και δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έκδοσης εισιτηρίου για παρακολούθηση παραστάσεων μέσω live streaming ή VoD (video on demand) υπηρεσίας που τυχόν παρέχει το Θέατρο Πορεία, περιπτώσεις για τις οποίες ισχύουν οι εκάστοτε Ειδικοί Όροι που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Πορεία και τους οποίους καλείται να αποδεχθεί ο Χρήστης ώστε να λάβει μια παρεχόμενη επιμέρους υπηρεσία.

8.2 Η αγορά εισιτηρίου για την φυσική παρακολούθηση παραστάσεων στο θέατρο και εγκαταστάσεις του Θεάτρου Πορεία, λαμβάνει χώρα μέσω παραπομπής του Χρήστη, από το σχετικό εικονίδιο «αγορά εισιτηρίου» του Διαδικτυακού Τόπου, στον σχετικό ιστότοπο της συνεργαζόμενης με εμάς εταιρείας VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. Κατόπιν παραπομπής του στον ως άνω ιστότοπο, ο Χρήστης δύναται να αγοράσει ηλεκτρονικά το εισιτήριό του, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες-βήματα και αποδεχόμενος του όρους χρήσης του ιστοτόπου viva.gr.

8.3 Όπως και για την φυσική αγορά εισιτηρίου (π.χ. μέσω ταμείου), για την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου, ισχύουν οι «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ή ΤΟΠΟΥΣ ΑΝΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ».

9. Προγράμματα Μέλους, Φίλου και Υποστηρικτή του Θεάτρου Πορεία

9.1 Τα τυχόν Προγράμματα Μέλους, Φίλου και Υποστηρικτή του ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ, όπως και εφόσον αυτά είναι εκάστοτε διαθέσιμα, τελούν υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις. Προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο σχετικό διαθέσιμο πρόγραμμα, ο Χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί, οπότε και θα του ζητηθεί να αποδεχθεί τους ως άνω όρους χρήσης συμμετοχής σε Πρόγραμμα Μέλους, Φίλου και Υποστηρικτή του Θεάτρου Πορεία, όπως εκάστοτε ισχύουν και αναρτώνται στον ανωτέρω σύνδεσμο.

10. Εγγραφή στην Ιστοσελίδα

10.1 Εφόσον ο Χρήστης επιλέξει να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, προκειμένου να συμμετέχει σε διαθέσιμα Προγράμματα Φίλου, Μέλους ή/και Υποστηρικτή, ή/και να λάβει οποιεσδήποτε επιμέρους υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω εγγραφής, και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων που ισχύουν αναφορικά με κάθε εκάστοτε ειδικότερη επιμέρους υπηρεσία προσφέρεται μέσω του Διαδικτυακού τόπου, τότε δεσμεύεται ότι θα τηρεί τα ακόλουθα:

11. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

11.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

11.2 Το Θέατρο Πορεία επιθυμεί οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν προκύψουν από τη χρήση ή/και ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χρήστης δύναται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει απευθείας με το Θέατρο Πορεία στο τηλέφωνο 210 8210082 και 2108210991 και την ηλεκτρονική διεύθυνσηinfo@poreiatheatre.com. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ LIVE STREAMING

Oι παρόντες όροι χρήσης εφαρμόζονται και διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της μη κερδοσκοπικής εταιρείας θεάτρου με την επωνυμία «ΔΟΛΙΧΟΣ» (εφεξής «Θέατρο Πορεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Τρικόρφων 3-5 10433, Αθήνα, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ. 090325128 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-8210082) και του προσώπου-χρήστη (εφεξής ο «Χρήστης») της υπηρεσίας Live Streaming του διαδικτυακού τόπου του Θεάτρου Πορεία. Μέσω της ως άνω υπηρεσίας ο Χρήστης, κατόπιν εγγραφής του, επιλογής της παράστασης που θέλει να παρακολουθήσει μέσω live streaming και ηλεκτρονικής πληρωμής εισιτηρίου (εφεξής «το Εισιτήριο») αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την ως άνω συγκεκριμένη παράσταση που έχει επιλέξει, κατά τον ίδιο χρόνο που αυτή παρουσιάζεται/ερμηνεύεται ζωντανά στο Θέατρο Πορεία, στην τηλεόρασή του (εφόσον είναι συνδεδεμένη με το internet), στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή στο κινητό του τηλέφωνο.

Η αποδοχή, χωρίς επιφύλαξη, αυτών των όρων χρήσης καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://poreiatheatre.com/terms/data-protection-policy είναι απαραίτητη για την παροχή της Υπηρεσίας Live Streaming του Θεάτρου Πορεία στον Χρήστη. Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης θα έχουν το ακόλουθο νόημα:

Περιεχόμενο: το οπτικοακουστικό υλικό απευθείας/ζωντανής/ρέουσας διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) μιας Παράστασης, θεατρικής ή άλλου είδους, που μεταδίδεται και καθίσταται διαθέσιμο στον Χρήστη, την ίδια ημέρα και ώρα με την ημέρα και ώρα στις οποίες παρουσιάζεται/ερμηνεύεται φυσικώς, στο Θέατρο Πορεία, η Παράσταση, όπως το υλικό αυτό υπάγεται σε τήλε-σκηνοθετική και περαιτέρω τεχνική επεξεργασία και προσαρμογή από το θέατρο Πορεία για την επιτυχή μετάδοσή του, μέσω live streaming.

Παράσταση: η θεατρική ή άλλου είδους παράσταση που παρουσιάζεται/ερμηνεύεται φυσικώς σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στον φυσικό χώρο του Θεάτρου Πορεία και η οποία διατίθεται και μεταδίδεται απευθείας/ζωντανά στο διαδίκτυο, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming του Θεάτρου Πορεία. 

Χρήστης: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγγράφεται στην υπηρεσία, επιλέγει τον τίτλο και την ημερομηνία της Παράστασης που θέλει να παρακολουθήσει, καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου, και, αποδεχόμενο τους παρόντες όρους, αποκτά πρόσβαση στο Περιεχόμενο, για παρακολούθησή της επιλεγείσας από τον Χρήστη Παράστασης σε live streaming, μέσω συνδέσιμης, στο διαδίκτυο, συσκευής του.

Υπηρεσία Live Streaming (ή "Υπηρεσία"): η υπηρεσία του Θεάτρου Πορεία που  καθιστά δυνατή την παρουσίαση και μετάδοση του Περιεχομένου και που επιτρέπει στον Χρήστη, υπό τους παρόντες όρους, να αποκτά πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική θέαση, στο Περιεχόμενο, το οποίο ο Χρήστης θα μπορεί να παρακολουθήσει, μέσω συνδέσιμων στο διαδίκτυο συσκευών του. Ο όρος Υπηρεσία περιλαμβάνει την τεχνική/τεχνολογική υποδομή και εμφάνιση της υπηρεσίας και του διαδικτυακού τόπου στον οποίον αυτή λειτουργεί, μεθ’ όλων των στοιχείων που εμφανίζονται ή ενσωματώνονται στην εν λόγω υπηρεσία (περιλαμβανομένου του Περιεχομένου που διατίθεται μέσω αυτής) ή/και τον διαδικτυακό τόπο στον οποίον αυτή λειτουργεί.

 

1. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ LIVE STREAMING TOY ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

1.1 Η Υπηρεσία επιτρέπει στον Χρήστη να εγγραφεί, να επιλέξει τον τίτλο και τη συγκεκριμένη ημερομηνία (ή και ώρα, εφόσον εντός μίας συγκεκριμένης ημέρας παρουσιάζονται, στο Θέατρο Πορεία, περισσότερες παραστάσεις του ίδιου έργου) διαθέσιμης Παράστασης που θέλει να παρακολουθήσει μέσω live streaming, να καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου και έτσι να αποκτήσει εξατομικευμένη πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση, σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο, για την εκ μέρους του Χρήστη παρακολούθηση της επιλεγείσας Παράστασης, μέσω συνδέσιμων στο διαδίκτυο συσκευών του Χρήστη. Η καταβολή εισιτηρίου δίδει το δικαίωμα στον Χρήστη να παρακολουθήσει, δια της συνδέσιμης στο διαδίκτυο συσκευής του, μία και μοναδική διαθέσιμη σε live streaming Παράσταση, της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας που έχει επιλεγεί από το Χρήστη  και μόνο για (και κατά) το χρονικό διάστημα διάρκειας (έναρξης-λήξης) της εν λόγω Παράστασης.

Η Υπηρεσία και το Περιεχόμενο παρέχονται μέσω διαδικτύου και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο προϋποθέτει την ύπαρξη, στην κατοχή του Χρήστη, συσκευών συνδέσιμων και συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, όπως υπολογιστών και τηλεοράσεων οι οποίες είναι συνδέσιμες και συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

1.2  Η Υπηρεσία παρέχεται για παρακολούθηση του Περιεχομένου που έχει επιλέξει ο Χρήστης και για το οποίο έχει καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου, από μία και μόνο συσκευή του Χρήστη, χωρίς δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης/παρακολούθησης και από άλλη (δεύτερη) συσκευή. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, ο Χρήστης παραχωρήσει username, passwοrds ή άλλους αντίστοιχους κωδικούς σε τρίτον, κάθε απόπειρα ταυτόχρονης θέασης του Περιεχομένου θα αποτρέπεται με τεχνικά μέσα.

1.3 Η πληρωμή του εισιτηρίου δίνει στον Χρήστη το δικαίωμα να παρακολουθήσει το επιλεγμένο από  εκείνον Περιεχόμενο, αποκλειστικώς και μόνον για -και κατά-την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που αναγράφεται στα στοιχεία της Παράστασης που έχει επιλέξει (και μόνο για-και κατά- το χρονικό διάστημα της διάρκειας της Παράστασης) και η οποία (ημέρα και ώρα) είναι η ίδια ημέρα και ώρα κατά την οποία η εν λόγω Παράσταση παρουσιάζεται/ερμηνεύεται φυσικώς και ταυτόχρονα στο Θέατρο Πορεία (και μεταδίδεται απευθείας από αυτό, μέσω live streaming). Το Θέατρο Πορεία δύναται ανά πάσα στιγμή (α) να αλλάζει/αναβάλλει την ημερομηνία της Παράστασης (β) να αλλάζει την ώρα έναρξης της Παράστασης. Στην περίπτωση αυτή, το θέατρο Πορεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει εγκαίρως τον Χρήστη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε αλλαγές. Στην ίδια περίπτωση, το εισιτήριό του Χρήστη θα ισχύει για την τροποποιηθείσα ημέρα παρουσίασης της Παράστασης ή/και ώρα έναρξής της, ενώ ο Χρήστης δεν δικαιούται να αναζητήσει επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης υποχρεούται να επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο του Θεάτρου Πορεία για τυχόν αλλαγές.

1.4 Για να παρακολουθήσει το Περιεχόμενο που έχει επιλέξει, ο Χρήστης θα πρέπει να έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό του στον Διαδικτυακό Τόπο του Θεάτρου Πορεία κατά την ώρα έναρξης της Παράστασης και να έχει εισέλθει στην ειδική σελίδα live stream της Παράστασης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης συνδεθεί/εισέλθει καθυστερημένα, θα δύναται να παρακολουθήσει το Περιεχόμενο (δηλαδή την απευθείας μεταδιδόμενη Παράσταση) μόνο από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα. Ρητώς διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση καθυστερημένης σύνδεσης/εισόδου, δεν παρέχεται δυνατότητα στον Χρήστη να παρακολουθήσει το τμήμα εκείνο της Παράστασης που έχει προηγηθεί (δηλαδή που έχει εκτυλιχθεί/μεταδοθεί πριν τη σύνδεση και είσοδο του Χρήστη). Είναι ευνόητο ότι μετά τη λήξη της Παράστασης δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα ή δυνατότητα παρακολούθησης της Παράστασης από τον Χρήστη και κανένα απολύτως Περιεχόμενο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο στον Χρήστη. Η πληρωμή του εισιτηρίου δεν δίδει στον Χρήστη κανένα δικαίωμα ετεροχρονισμένης θέασης, θέασης σε άλλο χρόνο επιλογής του Χρήστη ή θέασης του Περιεχομένου κατ’ αίτηση (on demand). Τυχόν απόπειρα καταφόρτωσης ή/και καταφόρτωση του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρώς και ελέγχεται, μεταξύ άλλων, και με τεχνικά μέσα.

1.5 Οι διαθέσιμες σε live streaming παραστάσεις που υπάρχουν στην Υπηρεσία μπορούν να ανανεώνονται, ή/και να αντικαθίστανται ή/και να τροποποιούνται (ενδεικτικά προσθήκη, αφαίρεση, μεταβολή του αριθμού και του είδους των προσφερόμενων παραστάσεων) κατά την ανέλεγκτη κρίση του Θεάτρου Πορεία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί εισιτήριο από τον Χρήστη για την παρακολούθηση μιας Παράστασης, αλλά, μεταγενέστερα, ακυρωθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο η, επιλεγμένη από τον Χρήστη, Παράσταση από την Υπηρεσία, ο Χρήστης δεν δικαιούται να λάβει επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε, αλλά με το ίδιο εισιτήριο ο Χρήστης αποκτά το δικαίωμα να παρακολουθήσει σε live streaming, την ίδια Παράσταση που είχε επιλεγεί αρχικά από αυτόν (όταν και εφόσον αυτή καταστεί διαθέσιμη) ή σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί διαθέσιμη, άλλη Παράσταση διατιθέμενη σε live streaming από την Υπηρεσία, την οποία θα μπορεί να επιλέξει ο Χρήστης. Ο Χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την Παράσταση που επιθυμεί να παρακολουθήσει σε αντικατάσταση της ακυρωθείσας/αφαιρεθείσας, εντός έξι (6) μηνών από την ακύρωση της αρχικής Παράστασης, άλλως, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών, ο Χρήστης δεν δύναται να κάνει χρήση της εν λόγω δυνατότητας παρακολούθησης Παράστασης με το αντίτιμο που είχε καταβάλει για την ακυρωθείσα παράσταση.

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ LIVE STREAMING

2.1 Για την παροχή της Υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή Χρήστη για τη δημιουργία λογαριασμού και, κατόπιν, η σύνδεση με τον λογαριασμό του Χρήστη με σκοπό την εκ μέρους του επιλογή της συγκεκριμένης Παράστασης που θέλει να παρακολουθήσει και την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου για την παρακολούθηση της Παράστασης που επέλεξε. Κατά την εγγραφή του, ο Χρήστης συμπληρώνει ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο και password. Αφού επιλέξει την Παράσταση που θέλει να παρακολουθήσει μέσω live streaming, o  Xρήστης πατάει το κουμπί «Live Stream Aγορά» και καλείται να καταβάλει το αντίτιμο του εισιτηρίου μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Το θέατρο Πορεία χρησιμοποιεί ασφαλή πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών για την εν λόγω συναλλαγή (Viva Wallet). Για την παρακολούθηση της Παράστασης, κατά την ημέρα και ώρα live streaming μετάδοσής της, ο Χρήστης θα πρέπει (α) να συνδεθεί στο λογαριασμό του και (β) να εισέλθει στην ειδική ιστοσελίδα/σύνδεσμο live Streaming του Διαδικτυακού Τόπου του Θεάτρου Πορεία είτε πατώντας στον σύνδεσμο που θα του έχει γνωστοποιηθεί με email είτε και επισκεπτόμενος τη σχετική ειδική σελίδα live stream του Διαδικτυακού Τόπου του Θεάτρου Πορεία.

2.2 Για την επιτυχή εγγραφή του Χρήστη, πέραν των αναφερομένων στον όρο 2.1 ανωτέρω, απαιτείται (α) αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης (β) αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία, διαθέσιμη και στον σύνδεσμο https://poreiatheatre.com/terms/data-protection-policy.

2.3 Ο Χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται κατά το στάδιο της εγγραφής του. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι  υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, του Θεάτρου Πορεία μη ευθυνόμενου για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

 

4. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας από τον Χρήστη, το Θέατρο Πορεία δύναται:

(α) να αποκλείσει τον Χρήστη από την δυνατότητα πληρωμής εισιτηρίου για παρακολούθηση επόμενης Παράστασης και συνακόλουθης επανεγγραφής του στην Υπηρεσία, καθώς επίσης και να ακυρώσει/απενεργοποιήσει το λογαριασμό του.

(β) να αποκλείσει ή/και διακόψει τη δυνατότητα συνέχισης παρακολούθησης της Παράστασης (κατά το χρόνο που ο Χρήστης είναι συνδεδεμένος με την Υπηρεσία μέσω του Διαδικτυακού Τόπου), εφόσον εντοπίζεται παραβίαση των όρων της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθέν αντίτιμο εισιτηρίου παρακρατάται ως ποινική ρήτρα για την παραβίαση των παρόντων όρων εκ μέρους του Χρήστη (η οποία με το παρόν συμφωνείται ως εύλογη και δίκαιη) με την επιφύλαξη του Θεάτρου Πορεία για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας που τυχόν υπέστη το Θέατρο Πορεία από την παραβίαση των παρόντων όρων εκ μέρους του Χρήστη.

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

5.1 Η Υπηρεσία παρέχεται «ως εκάστοτε έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ποιότητα και περιεχόμενο. Στον βαθμό δε που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αποκλείεται κάθε δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση ή/και κάθε άλλος όρος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, που δεν διατυπώνεται ρητώς στους παρόντες όρους χρήσης.

5.2 Η ποιότητα της προβολής του Περιεχομένου μπορεί να διαφέρει από έναν υπολογιστή σε άλλο και από μια συσκευή σε άλλη και μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η τοποθεσία, το διαθέσιμο εύρος ζώνης και / ή την ταχύτητα της σύνδεσης του Χρήστη στο διαδίκτυο. Ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη προβολής του Περιεχομένου διαφέρει και επηρεάζεται βάσει διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η τοποθεσία του Χρήστη, το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, το επιλεγμένο περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις της συσκευής του Χρήστη.

5.3 Συνακόλουθα, το θέατρο Πορεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ταχύτητα προβολής του Περιεχομένου, για την ευκρίνειά του και εν γένει για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα οφείλεται σε ελλιπή εξοπλισμό του Χρήστη ή σε διαδικτυακή σύνδεση μειωμένης ταχύτητας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Χρήστη ή/και ο Χρήστης.

5.4 Το θέατρο Πορεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων οποιωνδήποτε τρίτων παρόχων ή/και παντός άλλου τρίτου φορέα/Οργανισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση του Χρήστη στην Υπηρεσία και το Περιεχόμενο. Ο Χρήστης υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την σύνδεση με την Υπηρεσία και την παρακολούθηση της Παράστασης μέσω live streaming.

5.5. Το θέατρο Πορεία λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή τεχνικών προβλημάτων που αναφέρει ο Χρήστης αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά οφείλονται στο Θέατρο Πορεία. Αντιθέτως, δεν υπέχει τέτοια υποχρέωση, ούτε ευθύνη, σε περίπτωση που η αιτία για την ύπαρξη τέτοιων βλαβών ή τεχνικών προβλημάτων εντοπίζεται στην ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια εξοπλισμού του Χρήστη ή/και δικτύων άλλων παρόχων ή/και άλλων τρίτων προσώπων, τα οποία παρεμβάλλονται για την πρόσβαση του Χρήστη στην Υπηρεσία.

5.6 Κατ’ εξαίρεση όλων των ανωτέρω, καθώς και εξαιρουμένης της συνδρομής περιστατικού ανωτέρας βίας, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Χρήστη ή τρίτου προσώπου αλλά οφείλεται σε υπαιτιότητα του Θεάτρου Πορεία και ματαιώνει ουσιωδώς τη δυνατότητα απρόσκοπτης παρακολούθησης του Περιεχομένου από τον Χρήστη, το θέατρο Πορεία οφείλει, μετά την από μέρους του Χρήστη δήλωση του τεχνικού προβλήματος, να εξετάζει την ως άνω δήλωση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε ο Χρήστης αποκτά τα δικαιώματα που αναφέρονται στον όρο 1.5. O Χρήστης συναινεί και αντιλαμβάνεται ότι δεν συνιστούν τεχνικό πρόβλημα που ματαιώνει ουσιωδώς τη δυνατότητα απρόσκοπτης παρακολούθησης του Περιεχομένου (ακόμη και αν υπάγονται στην σφαίρα ευθύνης της εταιρείας), στιγμιαίες καθυστερήσεις ήχου ή εικόνας, η παγώματα (freeze) αυτών ή άλλες αντίστοιχες στιγμιαίες παρεμβολές, εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι τέτοιας διάρκειας ή συχνότητας ώστε, κατ’ εύλογη κρίση, και λαμβανομένης υπόψη της φύσης της Υπηρεσίας που παρέχεται μέσω διαδικτύου, να ματαιώνεται ο σκοπός παρακολούθησης του Περιεχομένου.

5.7 Το θέατρο Πορεία δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στον Χρήστη ή σε τρίτους από την προβολή και το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Για τη νόμιμη και θεμιτή χρήση της υπηρεσίας, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον αποκλεισμό ανηλίκων από την παρακολούθηση της Παράστασης, εφόσον η εν λόγω Παράσταση δεν είναι κατάλληλη για αυτούς.

5.8 Το Θέατρο Πορεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://poreiatheatre.com/terms/data-protection-policy. Δια της παρούσας ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει αναγνώσει προσεκτικά και ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται την ως άνω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία.

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

6.1 Ο Χρήστης βεβαιώνει με την εγγραφή του στην Υπηρεσία ότι είναι άνω των 18 ετών.

6.2 Η Υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό τους παρόντες όρους χρήσης. To Θέατρο Πορεία ή/και τρίτοι δικαιοπάροχοι αυτού, είναι οι μόνοι και αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του συνόλου της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου. Κατόπιν καταβολής αντιτίμου εισιτηρίου, ο Χρήστης αποκτά περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη υπο-αδειοδοτήσιμη, χρονικά οριοθετημένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης – σύμφωνα με τους παρόντες όρους- στην Υπηρεσία και στο Περιεχόμενο το οποίο έχει επιλέξει και για το οποίο έχει πληρώσει εισιτήριο, αποκλειστικά και μόνο για live streaming παρακολούθηση μιας και μόνης Παράστασης συγκεκριμένης ημερομηνίας (ή/και ώρας) και μόνο για το χρονικό διάστημα που ταυτίζεται με τη διάρκεια της Παράστασης (συγκεκριμένη ημέρα και ώρα έναρξης-λήξης). Ο Χρήστης δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην του παραπάνω. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται ρητά:

(α) η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και δημόσια παρουσίαση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας και εν γένει η παρουσίαση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, περιλαμβανομένης πάσης δημόσιας προβολής, όπως προβολής σε χώρους συνάθροισης, δημόσιους (π.χ. πλατείες, δημόσιες συγκεντρώσεις) ή ιδιωτικούς (π.χ. καφενεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.)

(β) η καταφόρτωση ή/και αποθήκευση ή/και δημιουργία αντιγράφων του Περιεχομένου ή και της Υπηρεσίας και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στην Υπηρεσία με την οποία αποπειράται η ως άνω καταφόρτωση ή αποθήκευση. Απαγορεύεται ωσαύτως η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, λήψη φωτογραφιών του Περιεχομένου (π.χ. μέσω φωτογράφησης οθόνης, ή λήψης στιγμιοτύπων εκ της παρουσιαζόμενης στην οθόνη του Χρήστη, Παράστασης) και οποιαδήποτε συναφής χρήση ή εκμετάλλευση οποιωνδήποτε στοιχείων της Παράστασης, του Περιεχομένου και εν γένει της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται, επίσης, η δι’ οποιουδήποτε μέσου καταγραφή (όπως μαγνητοσκόπηση, βιντεοσκόπηση της Παράστασης και του Περιεχομένου που παρουσιάζεται στην οθόνη του Χρήστη) ή/και η ηχογράφηση της Παράστασης (π.χ. καταγραφή του ήχου της Παράστασης μέσω κινητού τηλεφώνου ή δι’ άλλου μέσου).

(γ) η αναπαραγωγή του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας για σκοπούς που εξέρχονται των σκοπών της παρούσας, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μίσθωση, πώληση διάθεση και διανομή του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δια του παρόντος χρήσης ή/και εμπορική εκμετάλλευση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε μέσο και οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η παρέμβαση στο λογισμικό της Υπηρεσίας και η αλλοίωση ή παράνομη παρέμβαση σε τυχόν  «κλειδιά αποκωδικοποίησης» ή άλλα στοιχεία λογισμικού και ασφάλειας της Υπηρεσίας.

(ε) η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Το θέατρο Πορεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στους απαραίτητους, κατά την κρίση του, ελέγχους, τεχνικούς και άλλους, προκειμένου να διαπιστώνει την ορθή χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Χρήστη, οι οποίες συμφωνούνται ως ουσιώδους σημασίας, το Θέατρο Πορεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διακόψει οποτεδήποτε, αζημίως, την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

6.3 Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στο Θέατρο Πορεία ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο το Θέατρο Πορεία, τους συνεργάτες, προστηθέντες, εταίρους, μετόχους, και διευθύνοντες αυτό. Ο Χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο θέατρο Πορεία ή/και σε τρίτους – όπως, ενδεικτικά, συντελεστές παραστάσεων, δικαιοπάροχο λογισμικού κ.λπ. - από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου. Το περιεχόμενο, τα ονόματα, οι εικόνες, τα κείμενα, τα λογότυπα, τα σήματα, οι ήχοι και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, που ενσωματώνονται στην Υπηρεσία, το Περιεχόμενο και την Παράσταση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο θέατρο Πορεία ή/και τρίτους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην Υπηρεσία ή/και στο Περιεχόμενο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στον Χρήστη ή σε τρίτους. Απαγορεύεται δε ρητά η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση, αλλοίωση, αφαίρεση ή  κάλυψη του οπτικοακουστικού περιεχομένου, των γραφικών, λογοτύπων, εικόνων ή κειμένων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση της παράστασης.

6.4 Ο Χρήστης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι το «Όνομα Χρήστη» (username) και ο «Κωδικός Πρόσβασης» (Password) χορηγούνται σε αυτόν για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει χώρα με τη χρήση των ανωτέρω κωδικών, και οφείλει να μην παραχωρεί τη χρήση τους σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του «Κωδικού Πρόσβασης» (Password) του Χρήστη ή χρήσης του από τρίτον, χωρίς τη συναίνεση του Χρήστη, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Θέατρο Πορεία. Καθ’ όλο το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη λήψη ενημέρωσης από τον  Χρήστη, ο τελευταίος ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικώς για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στο θέατρο Πορεία από την παράτυπη ή/και παράνομη χρήση της Υπηρεσίας.

6.5 Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, αποσαφηνίζεται, ότι κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Θεάτρου Πορεία ή/και τρίτων δικαιούχων επί της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου και της Παράστασης, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του «Κωδικού Πρόσβασης» άλλου Χρήστη, η επαγγελματική χρήση της Υπηρεσίας, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου Χρήστη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του Χρήστη ή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του και εν γένει η παραβίαση των υποχρεώσεων του Χρήστη από τους παρόντες όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το θέατρο Πορεία και ο Χρήστης δεν υπέχουν ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας του Περιεχομένου εξαιτίας λόγων που αποδίδονται σε ανωτέρα βία. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, επιδημίες, πανδημίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις (περιλαμβανομένης καραντίνας-lockdown, απαγόρευσης παρουσίασης θεαμάτων σε κλειστούς ή/και ανοιχτούς χώρους ή άλλων απαγορεύσεων δυνάμει κυβερνητικών αποφάσεων ή αποφάσεων δημοσίων φορέων), πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.

 

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1. Κάθε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Χρήστη στο πλαίσιο των παρόντων όρων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ιδίως με ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο του Θεάτρου Πορεία, μέσω του τύπου ή με διαφημιστικά μηνύματα. Το Θέατρο Πορεία χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία προς τον Χρήστη και στην κάθε είδους επικοινωνία της με αυτόν.

8.2 Κάθε ειδοποίηση του Χρήστη προς το Θέατρο Πορεία είναι έγκυρη μόνο εάν γίνεται εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη αποστολής/παραλαβής άλλως δε με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του Χρήστη και η ημερομηνία της.

8.3 Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.

8.4 Το Θέατρο Πορεία δικαιούται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να τροποποιεί μονομερώς τους όρους των παρόντων όρων ενημερώνοντας τον Χρήστη με κάθε πρόσφορο μέσο. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση δύναται να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων και  i. μέσω της ιστοσελίδας ή/και ii. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8.5 Η μη επίκληση ή μη άσκηση δικαιώματος από το Θέατρο Πορεία δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως παραίτησή του από την άσκηση δικαιώματός του στο μέλλον ή ως αποδυνάμωση αυτού.

8.6 Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες όρους. Το Θέατρο Πορεία δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλομένων από τον Χρήστη ποσών.

8.7 Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται με τους παρόντες όρους, ισχύουν σωρευτικά και συμπληρωματικά οι Γενικοί Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου του Θεάτρου Πορεία.

8.8 Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Χρήστης δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς από το Θέατρο Πορεία με αίτημά του προς αυτό. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Δ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ VIDEO ON DEMAND

Oι παρόντες όροι χρήσης εφαρμόζονται και διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της μη κερδοσκοπικής εταιρείας θεάτρου με την επωνυμία «ΔΟΛΙΧΟΣ» (εφεξής «Θέατρο Πορεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Τρικόρφων 3-5 10433, Αθήνα, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ. 090325128 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-8210082) και του προσώπου-χρήστη (εφεξής ο «Χρήστης») της υπηρεσίας κατ’ αίτηση διάθεσης/Video On Demand (εφεξής VoD) του διαδικτυακού τόπου του Θεάτρου Πορεία. Μέσω της ως άνω υπηρεσίας ο Χρήστης, κατόπιν εγγραφής του, επιλογής της μαγνητοσκοπημένης παράστασης που θέλει να παρακολουθήσει μέσω VoD και ηλεκτρονικής πληρωμής εισιτηρίου (εφεξής «το Εισιτήριο») αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την ως άνω συγκεκριμένη παράσταση που έχει επιλέξει, κατά το χρόνο που επιθυμεί (εντός του χρονικού διαστήματος που η επιλεγείσα παράσταση παραμένει διαθέσιμη στην υπηρεσία VoD του Θεάτρου Πορεία) υ και υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς των παρόντων όρων, στην τηλεόρασή του (εφόσον είναι συνδεδεμένη με το internet), στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή στο κινητό του τηλέφωνο.  

Η αποδοχή, χωρίς επιφύλαξη, αυτών των όρων χρήσης καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία που βρίσκονται στον σύνδεσμο www.poreiatheatre.com είναι απαραίτητη για την παροχή της Υπηρεσίας VoD του Θεάτρου Πορεία στον Χρήστη. Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης θα έχουν το ακόλουθο νόημα:

Περιεχόμενο: το οπτικοακουστικό υλικό μιας μαγνητοσκοπημένης Παράστασης, θεατρικής ή άλλου είδους, που καθίσταται διαθέσιμο στον Χρήστη υπό τους όρους και περιορισμούς της παρούσας,  για παρακολούθησή του από τον Χρήστη σε χρόνο επιλεγμένο από τον Χρήστη (αλλά πάντοτε εντός του χρονικού διαστήματος που η επιλεγείσα παράσταση είναι και παραμένει διαθέσιμη στην υπηρεσία VoD του Θεάτρου Πορεία).

Παράσταση: η μαγνητοσκοπημένη θεατρική ή άλλου είδους παράσταση που η οποία διατίθεται μέσω της υπηρεσίας VoD του Θεάτρου Πορεία. 

Χρήστης: Το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγγράφεται στην υπηρεσία, επιλέγει τον τίτλο της Παράστασης που θέλει να παρακολουθήσει, καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου, και, αποδεχόμενο τους παρόντες όρους, αποκτά πρόσβαση στο Περιεχόμενο, για παρακολούθησή της, επιλεγείσας από τον Χρήστη Παράστασης, σε VoD, μέσω συνδέσιμης, στο διαδίκτυο, συσκευής του.

Υπηρεσία VoD (ή "Υπηρεσία"): η υπηρεσία του Θεάτρου Πορεία που  καθιστά δυνατή την κατ’ αίτηση παρουσίαση του Περιεχομένου και που επιτρέπει στον Χρήστη, υπό τους παρόντες όρους, να αποκτά πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική θέαση, στο Περιεχόμενο, το οποίο ο Χρήστης θα μπορεί να παρακολουθήσει, μέσω συνδέσιμων στο διαδίκτυο συσκευών του, όποτε ο ίδιος επιλέξει (αλλά πάντοτε εντός του χρονικού διαστήματος που το περιεχόμενο θα καθίσταται και παραμένει διαθέσιμο στην Υπηρεσία VoD). To χρονικό διάστημα εντός του οποίου μια Παράσταση θα είναι διαθέσιμη στην Υπηρεσία, καθορίζεται από το Θέατρο Πορεία και σημαίνεται ευκρινώς στην σχετική ιστοσελίδα του Θεάτρου Πορεία. Ο όρος Υπηρεσία περιλαμβάνει την τεχνική/τεχνολογική υποδομή και εμφάνιση της υπηρεσίας και του διαδικτυακού τόπου στον οποίον αυτή λειτουργεί, μεθ’ όλων των στοιχείων που εμφανίζονται ή ενσωματώνονται στην εν λόγω υπηρεσία (περιλαμβανομένου του Περιεχομένου που διατίθεται μέσω αυτής) ή/και τον διαδικτυακό τόπο στον οποίον αυτή λειτουργεί.

 

1. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ  VoD TOY ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

1.1 Η Υπηρεσία επιτρέπει στον Χρήστη να εγγραφεί, να επιλέξει τον τίτλο διαθέσιμης Παράστασης που θέλει να παρακολουθήσει, να καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου και έτσι να αποκτήσει εξατομικευμένη πρόσβαση, για αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση, σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο, για την εκ μέρους του Χρήστη παρακολούθηση της επιλεγείσας Παράστασης, μέσω συνδέσιμων στο διαδίκτυο συσκευών του Χρήστη, σε χρόνο που θα επιλέξει ο ίδιος (αλλά πάντοτε εντός του χρονικού διαστήματος που έχει σημανθεί από το Θέατρο Πορεία ότι η Παράσταση θα είναι διαθέσιμη στην Υπηρεσία). Η καταβολή εισιτηρίου δίδει το δικαίωμα στον Χρήστη να παρακολουθήσει, δια της συνδέσιμης στο διαδίκτυο συσκευής του, μία και μοναδική διαθέσιμη σε VoD, Παράσταση. Ο Χρήστης, θα δύναται να επανα-παρακολουθήσει την ίδια Παράσταση και να έχει πρόσβαση στο ίδιο Περιεχόμενο, όσες φορές επιθυμεί, για χρονικό διάστημα είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών, από τη στιγμή που θα πατήσει για πρώτη φορά “play” στο video της Παράστασης για την οποία έχει καταβάλει εισιτήριο. Μετά την πάροδο 24 ωρών από την ως άνω χρονική στιγμή (του πρώτου «play»), πάσα δυνατότητα (επανα)πρόσβασης στο Περιεχόμενο, θα είναι αποκλεισμένη. .

Η Υπηρεσία και το Περιεχόμενο παρέχονται μέσω διαδικτύου και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο προϋποθέτει την ύπαρξη, στην κατοχή του Χρήστη, συσκευών συνδέσιμων και συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, όπως υπολογιστών και τηλεοράσεων οι οποίες είναι συνδέσιμες και συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

1.2  Η Υπηρεσία παρέχεται για παρακολούθηση του Περιεχομένου που έχει επιλέξει ο Χρήστης και για το οποίο έχει καταβάλει αντίτιμο εισιτηρίου, από μία και μόνο συσκευή του Χρήστη, χωρίς δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης/παρακολούθησης και από άλλη (δεύτερη) συσκευή. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, ο Χρήστης παραχωρήσει username, passwοrds ή άλλους αντίστοιχους κωδικούς σε τρίτον, κάθε απόπειρα ταυτόχρονης θέασης του Περιεχομένου θα αποτρέπεται με τεχνικά μέσα.

1.3 Για να παρακολουθήσει το Περιεχόμενο που έχει επιλέξει, ο Χρήστης θα πρέπει να έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό του στον Διαδικτυακό Τόπο του Θεάτρου Πορεία. Τυχόν απόπειρα καταφόρτωσης ή/και καταφόρτωση του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρώς και ελέγχεται, μεταξύ άλλων, και με τεχνικά μέσα.

1.4 Οι διαθέσιμες σε VoD παραστάσεις που υπάρχουν στην Υπηρεσία μπορούν να ανανεώνονται, ή/και να αντικαθίστανται ή/και να τροποποιούνται (ενδεικτικά προσθήκη, αφαίρεση, μεταβολή του αριθμού και του είδους των προσφερόμενων παραστάσεων) κατά την ανέλεγκτη κρίση του Θεάτρου Πορεία. To χρονικό διάστημα εντός του οποίου μια Παράσταση θα είναι και θα παραμένει διαθέσιμη στην Υπηρεσία, καθορίζεται από το Θέατρο Πορεία και γνωστοποιείται στους Χρήστες με σχετική σήμανση/αναφορά στη σχετική ιστοσελίδα του Θεάτρου Πορεία. Κατόπιν αγοράς του εισιτηρίου, ο Χρήστης θα δύναται να έχει πρόσβαση στο Περιεχόμενο, όποτε εκείνος επιλέξει να παρακολουθήσει την Παράσταση για την οποία κατέβαλε αντίτιμο (και για 24 ώρες μετά το πρώτο play που θα πατήσει στο σχετικό video), αλλά ο χρόνος επιλεγμένης παρακολούθησης (περιλαμβανομένου του 24ώρου από το πρώτο “play”)  θα πρέπει να είναι εντός των χρονικών ορίων διαθεσιμότητας του Περιεχομένου στην Υπηρεσία. Αν, για παράδειγμα, μια Παράσταση έχει σημανθεί ως διαθέσιμη στην Υπηρεσία για συνολικό χρονικό διάστημα 10 ημερών, ο Χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την παρακολούθηση του Περιεχομένου οποτεδήποτε εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος 10 ημερών, μετά την παρέλευση των οποίων, η πρόσβαση δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη, ακόμη και αν έχει καταβληθεί εισιτήριο. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει αγοράσει εισιτήριο αλλά επιλέξει να παρακολουθήσει το Περιεχόμενο μετά την παρέλευση του χρόνου διαθεσιμότητας της Παράστασης στην Υπηρεσία, η μεν πρόσβαση θα είναι αποκλεισμένη, το δε καταβληθέν αντίτιμο εισιτηρίου δεν επιστρέφεται στον Χρήστη. .

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί εισιτήριο από τον Χρήστη για την παρακολούθηση μιας Παράστασης, αλλά,  αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο η, επιλεγμένη από τον Χρήστη, Παράσταση από την Υπηρεσία (π.χ. για αιφνίδιους τεχνικούς ή άλλους λόγους) σε χρόνο προγενέστερο από τον Χρόνο που είχε αρχικά σημανθεί στην Υπηρεσία ότι η Παράσταση θα είναι διαθέσιμη (π.χ. στο ανωτέρω παράδειγμα, εφόσον μια Παράσταση που σημαίνεται ότι θα είναι διαθέσιμη για 10 ημέρες, αφαιρεθεί από την Υπηρεσία προ της παρόδου των 10 ημερών) και χωρίς ο Χρήστης να έχει «εξαργυρώσει» το εισιτήριό του έχοντας ήδη παρακολουθήσει την Παράσταση όσο αυτή ήταν ακόμη διαθέσιμη, ο Χρήστης δεν δικαιούται να λάβει επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε, αλλά με το ίδιο εισιτήριο ο Χρήστης αποκτά το δικαίωμα να παρακολουθήσει σε VoD , την ίδια Παράσταση που είχε επιλεγεί αρχικά από αυτόν όταν και εφόσον αυτή καταστεί εκ νέου διαθέσιμη ή σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί διαθέσιμη, άλλη Παράσταση διατιθέμενη σε VoD από την Υπηρεσία, την οποία θα μπορεί να επιλέξει ο Χρήστης.

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ .

2.1 Για την παροχή της Υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή Χρήστη για τη δημιουργία λογαριασμού και, κατόπιν, η σύνδεση με τον λογαριασμό του Χρήστη με σκοπό την εκ μέρους του επιλογή της συγκεκριμένης Παράστασης που θέλει να παρακολουθήσει και την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου για την παρακολούθηση της Παράστασης που επέλεξε. Κατά την εγγραφή του, ο Χρήστης συμπληρώνει ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο και password. Αφού επιλέξει την Παράσταση που θέλει να παρακολουθήσει σε VoD, o  Xρήστης   καλείται να καταβάλει το αντίτιμο του εισιτηρίου μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Το θέατρο Πορεία χρησιμοποιεί ασφαλή πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών για την εν λόγω συναλλαγή (Viva Wallet). Για την παρακολούθηση του Περιεχομένου, ο Χρήστης θα πρέπει (α) να συνδεθεί στο λογαριασμό του και (β) να εισέλθει στην ειδική ιστοσελίδα/σύνδεσμο του Διαδικτυακού Τόπου του Θεάτρου Πορεία είτε πατώντας στον σύνδεσμο που θα του έχει γνωστοποιηθεί με email είτε και επισκεπτόμενος τη σχετική ειδική σελίδα VoD του Διαδικτυακού Τόπου του Θεάτρου Πορεία.

2.2 Για την επιτυχή εγγραφή του Χρήστη, πέραν των αναφερομένων στον όρο 2.1 ανωτέρω, απαιτείται (α) αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης (β) αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία, διαθέσιμη και στον σύνδεσμο https://poreiatheatre.com/terms/data-protection-policy.

2.3 Ο Χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται κατά το στάδιο της εγγραφής του. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι  υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, του Θεάτρου Πορεία μη ευθυνόμενου για οποιαδήποτε ζημία του Χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

 

4. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας από τον Χρήστη, το Θέατρο Πορεία δύναται:

(α) να αποκλείσει τον Χρήστη από την δυνατότητα πληρωμής εισιτηρίου για παρακολούθηση επόμενης Παράστασης και συνακόλουθης επανεγγραφής του στην Υπηρεσία, καθώς επίσης και να ακυρώσει/απενεργοποιήσει το λογαριασμό του.

(β) να αποκλείσει ή/και διακόψει τη δυνατότητα συνέχισης παρακολούθησης της Παράστασης (κατά το χρόνο που ο Χρήστης είναι συνδεδεμένος με την Υπηρεσία μέσω του Διαδικτυακού Τόπου) ή επανα-παρακολουθησής της (ως προς το χρονικό διάστημα 24 ωρών από το πρώτο “play”), εφόσον εντοπίζεται παραβίαση των όρων της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθέν αντίτιμο εισιτηρίου παρακρατάται ως ποινική ρήτρα για την παραβίαση των παρόντων όρων εκ μέρους του Χρήστη (η οποία με το παρόν συμφωνείται ως εύλογη και δίκαιη) με την επιφύλαξη του Θεάτρου Πορεία για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας που τυχόν υπέστη το Θέατρο Πορεία από την παραβίαση των παρόντων όρων εκ μέρους του Χρήστη.

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

5.1 Η Υπηρεσία παρέχεται «ως εκάστοτε έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ποιότητα και περιεχόμενο. Στον βαθμό δε που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αποκλείεται κάθε δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση ή/και κάθε άλλος όρος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, που δεν διατυπώνεται ρητώς στους παρόντες όρους χρήσης.

5.2 Η ποιότητα της προβολής του Περιεχομένου μπορεί να διαφέρει από έναν υπολογιστή σε άλλο και από μια συσκευή σε άλλη και μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η τοποθεσία, το διαθέσιμο εύρος ζώνης και / ή την ταχύτητα της σύνδεσης του Χρήστη στο διαδίκτυο. Ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη προβολής του Περιεχομένου διαφέρει και επηρεάζεται βάσει διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η τοποθεσία του Χρήστη, το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, το επιλεγμένο περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις της συσκευής του Χρήστη.

5.3 Συνακόλουθα, το θέατρο Πορεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ταχύτητα προβολής του Περιεχομένου, για την ευκρίνειά του και εν γένει για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα οφείλεται σε ελλιπή εξοπλισμό του Χρήστη ή σε διαδικτυακή σύνδεση μειωμένης ταχύτητας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του Χρήστη ή/και ο Χρήστης.

5.4 Το θέατρο Πορεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων οποιωνδήποτε τρίτων παρόχων ή/και παντός άλλου τρίτου φορέα/Οργανισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση του Χρήστη στην Υπηρεσία και το Περιεχόμενο. Ο Χρήστης υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την σύνδεση με την Υπηρεσία και την παρακολούθηση της Παράστασης μέσω VoD.

5.5. Το θέατρο Πορεία λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή τεχνικών προβλημάτων που αναφέρει ο Χρήστης αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά οφείλονται στο Θέατρο Πορεία. Αντιθέτως, δεν υπέχει τέτοια υποχρέωση, ούτε ευθύνη, σε περίπτωση που η αιτία για την ύπαρξη τέτοιων βλαβών ή τεχνικών προβλημάτων εντοπίζεται στην ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια εξοπλισμού του Χρήστη ή/και δικτύων άλλων παρόχων ή/και άλλων τρίτων προσώπων, τα οποία παρεμβάλλονται για την πρόσβαση του Χρήστη στην Υπηρεσία.

5.6 Κατ’ εξαίρεση όλων των ανωτέρω, καθώς και εξαιρουμένης της συνδρομής περιστατικού ανωτέρας βίας, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Χρήστη ή τρίτου προσώπου αλλά οφείλεται σε υπαιτιότητα του Θεάτρου Πορεία και ματαιώνει ουσιωδώς τη δυνατότητα απρόσκοπτης παρακολούθησης του Περιεχομένου από τον Χρήστη, το θέατρο Πορεία οφείλει, μετά την από μέρους του Χρήστη δήλωση του τεχνικού προβλήματος, να εξετάζει την ως άνω δήλωση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε ο Χρήστης αποκτά τα δικαιώματα που αναφέρονται στον όρο 1.4. O Χρήστης συναινεί και αντιλαμβάνεται ότι δεν συνιστούν τεχνικό πρόβλημα που ματαιώνει ουσιωδώς τη δυνατότητα απρόσκοπτης παρακολούθησης του Περιεχομένου (ακόμη και αν υπάγονται στην σφαίρα ευθύνης της εταιρείας), στιγμιαίες καθυστερήσεις ήχου ή εικόνας, η παγώματα (freeze) αυτών ή άλλες αντίστοιχες στιγμιαίες παρεμβολές, εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι τέτοιας διάρκειας ή συχνότητας ώστε, κατ’ εύλογη κρίση, και λαμβανομένης υπόψη της φύσης της Υπηρεσίας που παρέχεται μέσω διαδικτύου, να ματαιώνεται ο σκοπός παρακολούθησης του Περιεχομένου.

5.7 Το θέατρο Πορεία δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στον Χρήστη ή σε τρίτους από την προβολή και το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Για τη νόμιμη και θεμιτή χρήση της υπηρεσίας, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον αποκλεισμό ανηλίκων από την παρακολούθηση της Παράστασης, εφόσον η εν λόγω Παράσταση δεν είναι κατάλληλη για αυτούς.

5.8 Το Θέατρο Πορεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://poreiatheatre.com/terms/data-protection-policy.Δια της παρούσας ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει αναγνώσει προσεκτικά και ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται την ως άνω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία.

 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

6.1 Ο Χρήστης βεβαιώνει με την εγγραφή του στην Υπηρεσία ότι είναι άνω των 18 ετών.

6.2 Η Υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό τους παρόντες όρους χρήσης. To Θέατρο Πορεία ή/και τρίτοι δικαιοπάροχοι αυτού, είναι οι μόνοι και αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του συνόλου της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου. Κατόπιν καταβολής αντιτίμου εισιτηρίου, ο Χρήστης αποκτά περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη υπο-αδειοδοτήσιμη, χρονικά οριοθετημένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης – σύμφωνα με τους παρόντες όρους- στην Υπηρεσία και στο Περιεχόμενο το οποίο έχει επιλέξει και για το οποίο έχει πληρώσει εισιτήριο, αποκλειστικά και μόνο υπό τους όρους της παρούσας. Ο Χρήστης δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα πλην του παραπάνω. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται ρητά:

(α) η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και δημόσια παρουσίαση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας και εν γένει η παρουσίαση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, περιλαμβανομένης πάσης δημόσιας προβολής, όπως προβολής σε χώρους συνάθροισης, δημόσιους (π.χ. πλατείες, δημόσιες συγκεντρώσεις) ή ιδιωτικούς (π.χ. καφενεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.)

(β) η καταφόρτωση ή/και αποθήκευση ή/και δημιουργία αντιγράφων του Περιεχομένου ή και της Υπηρεσίας και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στην Υπηρεσία με την οποία αποπειράται η ως άνω καταφόρτωση ή αποθήκευση. Απαγορεύεται ωσαύτως η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο, λήψη φωτογραφιών του Περιεχομένου (π.χ. μέσω φωτογράφησης οθόνης, ή λήψης στιγμιοτύπων εκ της παρουσιαζόμενης στην οθόνη του Χρήστη, Παράστασης) και οποιαδήποτε συναφής χρήση ή εκμετάλλευση οποιωνδήποτε στοιχείων της Παράστασης, του Περιεχομένου και εν γένει της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται, επίσης, η δι’ οποιουδήποτε μέσου καταγραφή (όπως μαγνητοσκόπηση, βιντεοσκόπηση της Παράστασης και του Περιεχομένου που παρουσιάζεται στην οθόνη του Χρήστη) ή/και η ηχογράφηση της Παράστασης (π.χ. καταγραφή του ήχου της Παράστασης μέσω κινητού τηλεφώνου ή δι’ άλλου μέσου).

(γ) η αναπαραγωγή του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας για σκοπούς που εξέρχονται των σκοπών της παρούσας, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μίσθωση, πώληση διάθεση και διανομή του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δια του παρόντος χρήσης ή/και εμπορική εκμετάλλευση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε μέσο και οποιονδήποτε τρόπο.

(δ) Η παρέμβαση στο λογισμικό της Υπηρεσίας και η αλλοίωση ή παράνομη παρέμβαση σε τυχόν  «κλειδιά αποκωδικοποίησης» ή άλλα στοιχεία λογισμικού και ασφάλειας της Υπηρεσίας.

(ε) η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση του Περιεχομένου και της Υπηρεσίας σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Το θέατρο Πορεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στους απαραίτητους, κατά την κρίση του, ελέγχους, τεχνικούς και άλλους, προκειμένου να διαπιστώνει την ορθή χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Χρήστη, οι οποίες συμφωνούνται ως ουσιώδους σημασίας, το Θέατρο Πορεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διακόψει οποτεδήποτε, αζημίως, την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

6.3 Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, βλάβη ή δυσλειτουργία στο Θέατρο Πορεία ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο το Θέατρο Πορεία, τους συνεργάτες, προστηθέντες, εταίρους, μετόχους, και διευθύνοντες αυτό. Ο Χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο θέατρο Πορεία ή/και σε τρίτους – όπως, ενδεικτικά, συντελεστές παραστάσεων, δικαιοπάροχο λογισμικού κ.λπ. - από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, χρήση της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου. Το περιεχόμενο, τα ονόματα, οι εικόνες, τα κείμενα, τα λογότυπα, τα σήματα, οι ήχοι και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, που ενσωματώνονται στην Υπηρεσία, το Περιεχόμενο και την Παράσταση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο θέατρο Πορεία ή/και τρίτους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην Υπηρεσία ή/και στο Περιεχόμενο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στον Χρήστη ή σε τρίτους. Απαγορεύεται δε ρητά η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση, αλλοίωση, αφαίρεση ή  κάλυψη του οπτικοακουστικού περιεχομένου, των γραφικών, λογοτύπων, εικόνων ή κειμένων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση της παράστασης.

6.4 Ο Χρήστης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι το «Όνομα Χρήστη» (username) και ο «Κωδικός Πρόσβασης» (Password) χορηγούνται σε αυτόν για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει χώρα με τη χρήση των ανωτέρω κωδικών, και οφείλει να μην παραχωρεί τη χρήση τους σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του «Κωδικού Πρόσβασης» (Password) του Χρήστη ή χρήσης του από τρίτον, χωρίς τη συναίνεση του Χρήστη, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Θέατρο Πορεία. Καθ’ όλο το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη λήψη ενημέρωσης από τον  Χρήστη, ο τελευταίος ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικώς για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στο θέατρο Πορεία από την παράτυπη ή/και παράνομη χρήση της Υπηρεσίας.

6.5 Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, αποσαφηνίζεται, ότι κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Θεάτρου Πορεία ή/και τρίτων δικαιούχων επί της Υπηρεσίας, του Περιεχομένου και της Παράστασης, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του «Κωδικού Πρόσβασης» άλλου Χρήστη, η επαγγελματική χρήση της Υπηρεσίας, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου Χρήστη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της Εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του Χρήστη ή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του και εν γένει η παραβίαση των υποχρεώσεων του Χρήστη από τους παρόντες όρους και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Το θέατρο Πορεία και ο Χρήστης δεν υπέχουν ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας του Περιεχομένου εξαιτίας λόγων που αποδίδονται σε ανωτέρα βία. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, επιδημίες, πανδημίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις (περιλαμβανομένης καραντίνας-lockdown, απαγόρευσης παρουσίασης θεαμάτων σε κλειστούς ή/και ανοιχτούς χώρους ή άλλων απαγορεύσεων δυνάμει κυβερνητικών αποφάσεων ή αποφάσεων δημοσίων φορέων), πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.

 

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1. Κάθε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Χρήστη στο πλαίσιο των παρόντων όρων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ιδίως με ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο του Θεάτρου Πορεία, μέσω του τύπου ή με διαφημιστικά μηνύματα. Το Θέατρο Πορεία χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία προς τον Χρήστη και στην κάθε είδους επικοινωνία της με αυτόν.

8.2 Κάθε ειδοποίηση του Χρήστη προς το Θέατρο Πορεία είναι έγκυρη μόνο εάν γίνεται εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη αποστολής/παραλαβής άλλως δε με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του Χρήστη και η ημερομηνία της.

8.3 Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.

8.4 Το Θέατρο Πορεία δικαιούται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να τροποποιεί μονομερώς τους όρους των παρόντων όρων ενημερώνοντας τον Χρήστη με κάθε πρόσφορο μέσο. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση δύναται να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων και  i. μέσω της ιστοσελίδας ή/και ii. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8.5 Η μη επίκληση ή μη άσκηση δικαιώματος από το Θέατρο Πορεία δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως παραίτησή του από την άσκηση δικαιώματός του στο μέλλον ή ως αποδυνάμωση αυτού.

8.6 Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες όρους. Το Θέατρο Πορεία δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλομένων από τον Χρήστη ποσών.

8.7 Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται με τους παρόντες όρους, ισχύουν σωρευτικά και συμπληρωματικά οι Γενικοί Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου του Θεάτρου Πορεία που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://poreiatheatre.com/terms/data-protection-policy.

8.8 Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Χρήστης δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς από το Θέατρο Πορεία με αίτημά του προς αυτό. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Ε. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΜΕΛΟΥΣ, ΦΙΛΟΥ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ στο ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

Εγγραφή και ιδιότητα Μέλους, Φίλου ή Υποστηρικτή στο ΘΠ

Γενικοί Όροι