Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των cookies επιτρέπει την αρτιότερη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

Περισσότερες Πληροφορίες
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει τη χρήση του διαδικτυακού τόπου (και των επιμέρους ιστοσελίδων και υπηρεσιών αυτού) που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας θεάτρου με την επωνυμία «ΔΟΛΙΧΟΣ» (εφεξής «Θέατρο Πορεία»), η οποία εδρεύει στην οδό Τρικόρφων 3-5 10433, Αθήνα, Ελλάδα, έχει Α.Φ.Μ. 090325128 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-8210082). Ο διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσηςwww.pοreiatheatre.com εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»).

Πέραν των ανωτέρω, η παρούσα πολιτική διέπει και τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από έτερες (πλην των αμιγώς ηλεκτρονικών) υπηρεσίες και δραστηριότητες του Θεάτρου Πορεία, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στο άρθρο 2.4 της παρούσας.

Στην παρούσα, ο όρος «εμείς»/ «εμάς»/ «μας» θα αναφέρεται στο Θέατρο Πορεία, ενώ ο όρος «εσείς»/ «εσάς»/ «σας», στον χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου ή/και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2.4 της παρούσας (εφεξής ο «Χρήστης»).  To Θέατρο Πορεία επεξεργάζεται τα   δεδομένα σας στα πλαίσια των υποχρεώσεων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/04/2016, (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων/ΓΚΠΔ/GDPR), του Ν. 4624/2019 και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε ενημέρωση αναφορικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της ενημέρωσής σας αναφορικά με τα δικαιώματά σας και την άσκησή τους. 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Επωνυμία: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΟΛΙΧΟΣ».
Έδρα: Τρικόρφων 3-5, 10433 Αθήνα.
Τηλέφωνο:210-8210082

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer): To Θέατρο Πορεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την εφαρμογή και συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων ή σε περίπτωση ο Χρήστης επιθυμεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα, μπορεί να αποστείλει σχετικό γραπτό αίτημα στον DPO μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@poreiatheatre.comή της ταχυδρομικής διεύθυνσης, Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5, Αθήνα 10433, ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210-82010991, 210-8210082.

 

2. Είδος Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται, σκοπός επεξεργασίας, νομική βάση επεξεργασίας, (δυνητικοί) αποδέκτες δεδομένων.

Στο παρόν άρθρο, υπό την γενική κατηγοριοποίηση δεδομένων που αναφέρεται πιο κάτω, περιγράφεται, στους σχετικούς πίνακες, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται, η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και οι κατηγορίες δυνητικών αποδεκτών των δεδομένων σας. To Θέατρο Πορεία δεν πωλεί τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, για οποιονδήποτε λόγο. Οι αποδέκτες που αναφέρονται κατωτέρω με τους οποίους (ανά περίπτωση) είναι δυνατόν να μοιραζόμαστε ή στους οποίους να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, αποτελούν προμηθευτές μας και ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία (εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται κατωτέρω, όπως στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησής μας ή περιουσιακών μας στοιχείων σε τρίτον καθολικό ή ειδικό διάδοχο ημών- οπότε αυτός ο τρίτος καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας), αναλαμβάνοντας εγγράφως έναντι ημών, όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ, ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ  Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ

Όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο, συνδέεστε με αυτόν ως εγγεγραμμένος Χρήστης (περιλαμβανομένης σύνδεσής σας με σκοπό ή κατά τη διάρκεια λήψης μιας επιμέρους διατιθέμενης υπηρεσίας, όπως η υπηρεσία Live Streaming ή η Υπηρεσία Video On Demand) ή/και περιηγείστε στον Διαδικτυακό μας Τόπο, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, με αυτόματο τρόπο, τα κάτωθι (αποπροσωποποιημένα) δεδομένα σας, μέρος ή το σύνολο των οποίων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μπορεί να συνιστούν «προσωπικά δεδομένα» κατά την έννοια του Νόμου:

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α) Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στον Διαδικτυακό μας Τόπο  και για την βέλτιστη εμπειρία χρήστη κατά την πρόσβασή του στον Διαδικτυακό μας Τόπο (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.).

(β) Για την προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για τη λήψη τεχνικών μέτρων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας, ή προσβολής των ηλεκτρονικών μας συστημάτων (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(γ) Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε και αναλύσουμε τον όγκο χρήσης του Διαδικτυακού μας Τόπου και γενικότερα για να αντλήσουμε αποπροσωποποιημένες στατιστικές πληροφορίες σχετιζόμενες με τη χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(δ) Για την υπεράσπιση, προστασία και επιδίωξη των εννόμων δικαιωμάτων μας, εκ της σύμβασης ή εκ του Νόμου περιλαμβανομένης της υπεράσπισης, προστασίας και επιδίωξης των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

2.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε στον Διαδικτυακό μας Τόπο, ζητούμε από εσάς να υποβάλλετε συγκεκριμένες πληροφορίες στις σχετικές φόρμες εγγραφής, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς τα ζητούμενα δεδομένα σας, ανάλογα με την υπηρεσία που θέλετε να λάβετε από εμάς.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Εφόσον η υπηρεσία που έχετε επιλέξει να λάβετε από εμάς παρέχεται έναντι αντιτίμου (περιλαμβανομένης της περίπτωσης αγοράς εισιτηρίου live streaming ;h VoD ή/και εγγραφής σας σε Πρόγραμμα Μέλους, Φίλου ή Υποστηρικτή του Θεάτρου Πορεία), πέραν των ανωτέρω στοιχείων, θα σας ζητηθεί να υποβάλλετε στοιχεία χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, για το σκοπό διενέργειας και ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, κατόπιν οικειοθελούς παροχής τους σε εμάς, με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α) Για να σας παρέχουμε την ζητηθείσα εκάστοτε υπηρεσία (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.). Συγκεκριμένα, στην ως άνω περίπτωση, ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει δια της εγγραφής σας όπως π.χ. εγγραφή με σκοπό την παρακολούθηση παράστασης σε Live Streaming ή VoD, εγγραφή με σκοπό τη λήψη newsletter, εγγραφή με σκοπό τη συμμετοχή σας σε Πρόγραμμα Μέλους, Φίλου, Υποστηρικτή του Θεάτρου Πορεία.

(β) Για την προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για τη λήψη τεχνικών και νομικών μέτρων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας, ή προσβολής των ηλεκτρονικών μας συστημάτων (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(γ) Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την τυχόν επιβράβευση των πελατών, θεατών και συνεργατών μας, την εμπορική επικοινωνία μέσω αποστολής προσφορών ή/και newsletters (εφόσον έχει ρητώς συγκατατεθεί ο Χρήστης) καθώς και για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων αναφορικά με την Χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(δ) Για την υπεράσπιση, προστασία και επιδίωξη των εννόμων δικαιωμάτων μας, εκ της σύμβασης ή εκ του Νόμου περιλαμβανομένης της υπεράσπισης, προστασίας και επιδίωξης των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

2.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στην περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να λάβετε πληροφόρηση, να προβάλλετε ένα αίτημά σας, να εκφράσετε άποψή σας ή προκειμένου να ασκήσετε τα εκ του Νόμου και εκ των όρων χρήσης των υπηρεσιών μας, δικαιώματά σας (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που σας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας και το περιεχόμενο του μηνύματός σας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, κατόπιν οικειοθελούς παροχής τους σε εμάς, με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στο αίτημα και το μήνυμά σας ή/και (εφόσον το μήνυμά σας συνίσταται σε άσκηση δικαιώματός σας) να ανταποκριθούμε, υπό τους όρους του νόμου, στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματός σας.  Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 (α) ΓΚΠΔ), ή/και η εκτέλεση σύμβασης εφόσον ασκείτε συμβατικό σας δικαίωμα (άρθρο 6 παρ. 1(β) ΓΚΠΔ), ή/και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας εφόσον ασκείτε δικαίωμα που σας παρέχεται εκ του Νόμου (άρθρο 6 παρ 1(γ) ΓΚΠΔ).

(β) Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την καταγραφή και αρχειοθέτηση παραπόνων, έκφρασης απόψεων για τις υπηρεσίες μας, την τήρηση αρχείου άσκησης νομίμων ή συμβατικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη νομική μας προστασία.

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

2.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ.

Στο πλαίσιο διάθεσης των εισιτηρίων δια τηλεφώνου, δια του ταμείου του θεάτρου ή δι’ άλλου τρόπου και σημείου πώλησης, το Θέατρο Πορεία είναι δυνατόν να συλλέγει περιορισμένα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που επιθυμεί να κάνει μια κράτηση ή άλλη συναλλαγή με τον τρόπο αυτόν.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Θέατρο Πορεία δύναται να διανέμει ή χορηγεί προσωποποιημένες προσκλήσεις ή εισιτήρια (ή προσωπικά εισιτήρια εν είδει δώρου ή επιβράβευσης ή προνομίου υποστηρικτών του κλπ.) για την λήψη των οποίων (ή/και για την είσοδο στο θέατρο) είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση του κατόχου ενός εισιτηρίου.

Ακόμη, το Θέατρο Πορεία είναι δυνατόν να συλλέγει δεδομένα του κατόχου εισιτηρίου ο οποίος αγοράζει εισιτήριο από το ταμείο του θεάτρου ή/και εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του για να παρακολουθήσει παράσταση, ή να λαμβάνει τέτοια δεδομένα από τρίτες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν στο Θέατρο Πορεία υπηρεσίες αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται επίδειξη ταυτότητας ή άλλου εγγράφου για την πιστοποίηση κατόχου μειωμένου εισιτηρίου (π.χ. ανέργου, φοιτητικό κ.λπ.), ή για την πιστοποίηση κατόχου προσωποποιημένης πρόσκλησης, το συγκεκριμένο έγγραφο απλώς επιδεικνύεται στο ταμείο του θεάτρου, χωρίς το Θέατρο Πορεία να καταγράφει, αποθηκεύει και διακρατά σε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο οποιαδήποτε στοιχεία εμπεριέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ταυτοποίησης. 

Τέλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, είναι δυνατόν να παρέχουμε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς να επισκέπτονται το θέατρο ή/και να εξασφαλίζουν εισιτήριο ή δικαίωμα παρακολούθησης παραστάσεων σε μέλη των ανωτέρω εκπαιδευτικών οργανισμών ή άλλων κοινωνικών φορέων. Στο ανωτέρω πλαίσιο είναι δυνατόν να υποβάλλονται οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική φόρμα του Διαδικτυακού Τόπου ή/και να υποβάλλονται τέτοια δεδομένα δι’ άλλου τρόπου (π.χ. με φυσικό τρόπο ή δι’ ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στο Θέατρο Πορεία.

Το Θέατρο Πορεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα κατά τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α)  Για να σας παρέχουμε την ζητηθείσα εκάστοτε υπηρεσία (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.). Συγκεκριμένα, στην ως άνω περίπτωση, ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει όπως π.χ. η κράτηση/αγορά εισιτηρίου, η διενέργεια εκπαιδευτικής επίσκεψης, η παρακολούθηση παράστασης από μέλη οργανισμών και φορέων κ.λπ.

(β) Για την προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(γ) Για την τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας και ασφάλειας των θεατών, τη διευθέτηση των θέσεων εντός θεάτρου, για την τήρηση υγειονομικών και λοιπών κανόνων όπως και όπου απαιτείται, περιλαμβανομένης της περίπτωσης μέτρων κατά επιδημίας και πανδημίας- όπως του Covid-19. [Nομική βάση:  συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ), διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, άρθρο 6 παρ. 1 (δ) του ΓΚΠΔ, ή/και εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ]

(δ) Για την επικοινωνία μας μαζί σας και για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τυχόν αναβολή ή ακύρωση της παράστασης, ή για άλλους λόγους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που ζητήσατε, για την τυχόν επιστροφή χρημάτων σας και εν γένει για ζητήματα που αφορούν στις υπηρεσίες που αιτηθήκατε ή λάβατε και για την διεκπεραίωσή τους. Ακόμη, για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τυχόν κρούσμα επιδημίας και διευκόλυνση ιχνηλάτησης επαφών ή/και ατομικής σας προστασίας (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ ή/και διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, άρθρο 6 παρ. 1 (δ) του ΓΚΠΔ ή/και εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

(ε) Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την τυχόν επιβράβευση των πελατών, θεατών και συνεργατών μας, την εμπορική επικοινωνία μέσω αποστολής προσφορών ή/και newsletters (εφόσον έχει ρητώς συγκατατεθεί ο Χρήστης) καθώς και για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων αναφορικά την χρήση των υπηρεσιών μας και την παρακολούθηση των παραστάσεών μας (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

2.4.1 Έκτακτα Υγειονομικά Μέτρα, εξαιτίας επιδημικού ή πανδημικού φαινομένου, συλλογή και επεξεργασία Ευαίσθητων (Ειδικής Κατηγορίας) Δεδομένων.

Στις περιπτώσεις που υπάγονται στο άρθρο 2.4 της παρούσας, είναι δυνατόν να συλλέγονται κατά περίπτωση, δεδομένα υγείας του προσώπου που εισέρχεται στο θέατρο και τις εγκαταστάσεις του Θεάτρου Πορεία, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιταγές νόμων, κανόνων και αποφάσεων της Δημόσιας Αρχής για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή εξάπλωσης του Covid-19. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν συμπλήρωση φόρμας αναφορικά με το στοχευμένο (επί πανδημίας) ιατρικό ιστορικό του προσώπου που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του θεάτρου Πορεία (π.χ. πρόσφατη νόσηση από Covid-19, επαφή με κρούσμα κ.ά.) ή θερμομέτρηση εισερχομένων. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν τα ακόλουθα:

2.4.2  Δεδομένα Συλλεγόμενα από Κάμερες Ασφαλείας εντός εγκαταστάσεων του Θεάτρου Πορεία.

Αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων από κάμερες ασφαλείας και χρήση (κλειστών) κυκλωμάτων παρακολούθησης σε εγκαταστάσεις του Θεάτρου Πορεία, η τυχόν χρήση τέτοιων συστημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο σε καταγραφή εικόνας (χωρίς ήχο) και αποκλειστικά και μόνο για την προστασία προσώπων και αγαθών (σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων και αγαθών και νομική βάση επεξεργασίας η επιδίωξη εννόμου συμφέροντός μας). Οι χώροι στους οποίους έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα συστήματα επισημαίνονται υποχρεωτικά από το Θέατρο Πορεία με ευδιάκριτη πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης υπ’ αρ.1/2011 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καμία απολύτως εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης δεν λαμβάνει χώρα: (α) σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη ανάρτηση πινακίδας (β) σε χώρους προφανούς ιδιωτικότητας (π.χ. τουαλέτα). Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται σε χώρους εσόδου και εξόδου, και, κατ’ εξαίρεση (εφόσον τούτο προκύπτει από ένδειξη αναρτημένης πινακίδας) σε συγκεκριμένους χώρους αυξημένου κινδύνου όπως ταμεία και χώροι φύλαξης εξοπλισμού ή εμπορικών απορρήτων. Τα δεδομένα διαγράφονται με την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών, εκτός αν συντρέχει περίσταση παράτασης της σχετικής περιόδου. Ειδικότερα, σε περίπτωση συμβάντος, τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.

 

3. Cookies

3.1 Το Θέατρο Πορεία χρησιμοποιεί Cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της συσκευής του Χρήστη. Γενικώς, με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

3.2 O Διαδικτυακός Τόπος  χρησιμοποιεί Cookies τα οποία διαγράφονται από την συσκευή από την οποία συνδέθηκε ο Χρήστης μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση (‘Session Cookies’) και ο Χρήστης κλείσει τον web browser, καθώς και Cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο   (‘Persistent Cookies’).

3.3 Τα είδη Cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος είναι τα εξής:

(α) Essential Cookies: Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και επιτρέπουν στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Διαδικτυακός Τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser ώστε να αποκλείσει τα cookies, ωστόσο στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ορισμένες δυνατότητες του Διαδικτυακού Τόπου να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένες σελίδες να μην λειτουργούν σωστά. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον Χρήστη.

(β) Performance and Analytics Cookies: Πρόκειται για web analytics που χρησιμοποιεί η Google, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους επισκέπτες και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους και τη βελτίωση της πλοήγησης ή/και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. O Χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για το πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org  η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.

 

4. Μεταβολή σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ο σκοπός για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, το Θέατρο Πορεία θα σας ενημερώσει αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση σκοπού.

 

5. Διαβίβαση Δεδομένων Εκτός Ε.Ε.

Το Θέατρο Πορεία δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός του Ε.Ο.Χ. με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου του παρόντος όρου 5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προμηθευτής του Θεάτρου Πορεία ο οποίος ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του Θεάτρου Πορεία, εδρεύει εκτός χώρας του Ε.Ο.Χ., η σχετική διαβίβαση γίνεται με τήρηση όλων των οικείων κανόνων του ΓΚΠΔ και με κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων σας, όπως την υπογραφή Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

6. Ασφάλεια και Τεχνικά-Οργανωτικά Μέτρα

Το Θέατρο Πορεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από προμηθευτές του Θεάτρου Πορεία που δεσμεύονται έναντι του Θεάτρου Πορεία με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

7. Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο. Σε περιπτώσεις που ρητώς ορίζεται στην παρούσα τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο ανωτέρω ειδικώς ορίζεται (δεδομένα υγείας, δεδομένα καταγραφής καμερών ασφαλείας).

 

8. Δικαιώματα υποκειμένων

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Το Θέατρο Πορεία θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@poreiatheatre.com

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 4624/2019], μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

(α) Το δικαίωμα της πρόσβασης (αρ. 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 33 Ν. 4624/2019)

Ασκώντας το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 15 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και στο αρ. 33 του Ν. 4624/2019, έχετε δικαίωμα να λάβετε πρόσβαση στο σύνολο των προσωπικών δεδομένων σας, ενημερώνεστε για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

(β) Το δικαίωμα της διόρθωσης (αρ. 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή, εσφαλμένα ή ελλιπή.

(γ) Το δικαίωμα της διαγραφής (αρ. 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 34 Ν. 4624/2019)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του αρ. 34 του Ν. 4624/2019. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από το Θέατρο Πορεία.

(δ) Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

(ε) Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (αρ. 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να ζητήσετε τη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd ή USB drive), καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό.

(στ) Το δικαίωμα εναντίωσης (αρ. 21 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία, εν όλω ή εν μέρει, των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων εκτός εάν το Θέατρο Πορεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

(ζ) Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (αρ. 22 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Το Θέατρο Πορεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

(η) Ανάκληση συγκατάθεσης (αρ. 7 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό λαμβάνει χώρα επί της νομικής βάσης της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αίρει τον νόμιμο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων επί τη βάσει της συγκατάθεσης για το διάστημα μέχρι την ανάκληση αυτής.

 

9. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Εάν έχετε οιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την παρούσα ενημέρωση ή γενικότερα ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Θεάτρου Πορεία στο info@poreiatheatre.com

 

10. Καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

Έχετε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να υποβάλλετε τυχόν αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 

11. Μελλοντική Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε την παρούσα Γνωστοποίηση, παρέχοντας τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου.

Οι Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου παρακαλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για πιθανές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, από τη συνεχιζόμενη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου τεκμαίρεται ότι οι Χρήστες του αποδέχονται κάθε πιθανή μελλοντική αλλαγή αυτής της Πολιτικής.

Η χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Ιστοτόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος  Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο του Θεάτρου Πορεία και τις διατιθέμενες, μέσω αυτού, επιμέρους υπηρεσίες.